Loading...
Buscar

Drets i deures

Drets i deures

La Carta dels drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

És un pacte social entre la ciutadania i el sistema de salut. En aquest document s’hi descriu què esperen els ciutadans del sistema sanitari (drets) i quin compromís adquireixen com a individus actius (deures).

La carta recull de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació i participació.

Equitat

 • Tenim dret a: Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós

 • Tenim el deure de: Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari

Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

 • Tenim dret a: Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva

 • Tenim el deure de: Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives

Accés al sistema sanitari

 • Tenim dret a: Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència
 • Tenim el deure de: Utilització de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen

Intimitat i confidencialitat

 • Tenim dret a: Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa

 • Tenim el deure de: Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa

Autonomia i presa de decisions

 • Tenim dret a: Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat

 • Tenim el deure de: Corresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies

Informació sanitària, documentació clínica i TIC

 • Tenim dret a: Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa

 • Tenim el deure de: Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari

Qualitat i seguretat del sistema

 • Tenim dret a: Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials

 • Tenim el deure de: Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica

Constitució genètica de la persona

 • Tenim dret a: La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques

Investigació i experimentació

 • Tenim dret a: Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial

 • Tenim el deure de: Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca

Participació

 • Tenim dret a: Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació
 • Tenim el deure de: Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva

Accesibilidad
X