Loading...
Buscar

Portal de Transparència

Portal de Transparència

El portal de transparència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva segueix les recomanacions de la Guia de Transparència per a les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, document que ha estat elaborat per l’Oficina de Racionalització del Sector Públic de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Tota la informació que hi podeu trobar s’actualitza de manera contínua.

Informació institucional i organitzativa

La Corporació

Visió, missió i valors

Visió

 • Volem ser un dispositiu sanitari integrat que esdevingui un referent a Catalunya

Missió

 • El nostre propòsit és oferir serveis de salut i socials integrals, d’excel·lent qualitat, eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les necessitats i demandes de les persones que resideixen a l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Valors

 • Esperit de servei a les persones.
 • Visió integral de l’assistència.
 • Respecte a les persones i a la seva dignitat.
 • Consideració i respecte al treballador com a persona i com a professional, però també un alt nivell d’implicació i exigència.
 • Esperit de col·laboració, tant dintre de la Corporació com amb altres entitats externes.
 • Compromís amb una assistència rigorosa des del punt de vista científic.
 • Esforç per assolir un alt grau d’eficiència en la gestió dels recursos.
 • Compromís en la millora global a la qual ens orientem a través de l’acció i la innovació.
 • Compromís per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

Pla estratègic

 • Consulteu el Pla Estratègic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Òrgan de govern

La governança de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva recau sobre el Consell Rector que té com a funció principal la definició de l’estratègia i els objectius que ha d’assolir la institució, així com fer el seguiment del seu acompliment, l’aprovació del pressupost i dels comptes anuals i garantir la qualitat dels serveis prestats. Aquest òrgan es dota d’una presidència, màxima figura representativa de l’entitat i les funcions operatives i executives de l’organització recauen en la gerència.

El Consell Rector el formen vocals representants de les diferents entitats consorciades. Amb l’aprovació dels nous Estatuts del Consorci de la Corporació (acord de Govern 20/2018, 26 de juny 2018), el màxim òrgan de govern de l’organització va quedar constituït pel Servei Català de la Salut (CatSalut), amb majoria de representació, i per l’Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes i l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Membres designats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

 • President
  Joan Guix Oliver
 • Vocals
  Miquel Carreras Massanet
  Mercè Salvat Guinjoan
  Ma. Teresa Lapiedra Andrés
  Josep Puig López
  Sebastià J. Santaeugènia González

Representants de l’Ajuntament de Calella

 • Vocals
  Montserrat Candini Puig
  Pilar Rocafort Vidal
  Josep Torres Lobato

Representants de la Fundació Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes

 • Vocal
  Àngel Canosa Fernández

Representants de l’Ajuntament de Lloret de Mar

 • Vocal
  Jaume Dulsat Rodríguez
 • Gerent de la CSMS
  Lluís Franch Viñas
 • Secretària
  Noelia Díaz Pimienta

* Tant el gerent com la secretaria assisteixen a les sessions del Consell Rector, però ho fan sense tenir veu ni vot.

Codi de bon govern

El Consell Rector es dota d’un codi de bon govern per dur a terme les seves funcions. L’any 2004 aquest òrgan va adoptar com a propi el codi proposat pel Servei Català de la Salut per a les empreses públiques i consorciades participats.

Codi ètic

Acords del Consell Rector

El Consell Rector es reuneix periòdicament i en aquest apartat podreu accedir als acords presos en les diferents sessions celebrades des de l’any 2017.

Equip directiu

L’equip directiu el formen:

 • Gerent de la Corporació
  Dr. Lluís Franch
 • Directora Assistencial
  Dra. Roser Anglès
 • Directora d’Infermeria
  Joana Blázquez
 • Director de Gestió i Serveis al Ciutadà
  Miquel Montané
 • Directora de Recursos Humans
  Natàlia Codina
 • Director de Gestió i Finances
  Santiago Cardona
 • Directora de Control de Gestió
  Judit Pedemonte
 • Director de Tecnologies de la Informació
  Domingo Barrabés

Organigrama

Estatuts

Informació econòmica

Auditories i pressupost

 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, tal com marquen els seus estatuts, és auditada cada any per una entitat externa que revisa la situació econòmica i financera de l’entitat, amb l’objectiu que les actuacions fetes en aquest àmbit es corresponguin amb el dret i les bones pràctiques.

Les auditories econòmiques es componen del balanç, del compte de resultats, de les variacions patrimonials i d’un informe que realitzen els auditors.

Relació de béns

Nom Adreça Sup. construïda m2 Sup. sòl  m2 Posició CSMS
Solar Hospital Vell 08370 Calella, Sant Jaume 223 3.638 propietat
 Pàrquing Urgències 08370 Calella, Ctra Hortsavinyà 1.014 1.325 propietat
Solar finca destruïda Hostal Vell 08370 Calella, carrer Sant Jaume, 221 407 propietat
Hospital de Calella 08370 Calella, St Jaume 209 19.834 10.481 propietat
Hospital de Blanes 17300 Blanes, Accés Cala St Fcesc, 5 10.794 29.702 cessió Catsalut
Hospital Asil Sant Jaume de Blanes 17300 Blanes, mossèn Jaume Arcelos 1 5.884 7.053 Cessionari ús i gestió
Sociosanitari de Lloret de Mar 17310 Lloret, Vall de Venecia 65 521 168 cessió ús Ajuntament de Lloret
17310 Lloret, Castell 36 2.107 1379 Cte gestió Nicolau Font??
CAP Malgrat de Mar 08380 Malgrat, Av Costa Brava 67 1.257 2.981 cedit Catsalut
Cap Palafolls Palafolls, Sindicat s/n CSMS ocupa 379m2 2117 2270 cessió ús Ajuntament de Palafolls
CAP Lloret de Mar 17310 Lloret, Girona 8-12 1.440 1.085 cedit Catsalut
CAP Dr. F. Benito – Rieral 17310 Lloret, Av. Vidreres 179 1.532 1.102 cedit Catsalut
CAP Tossa de Mar Tossa, Av. Catalunya 12 CSMS ocupa 460m2 851 1949 cessionari ús del solar i gestió
Centre de Rehabilitació de Fenals 17310 Lloret, Cienfuegos 10 CSMS ocupa 534,15 1722 cessió ús Ajuntament de Lloret Mar / propietat dels mòduls on s’ubica el centre
Can Xaubet centre rehabilitació Pineda, Ctra NII km.669 de lloguer
Centre de Rehabilitació de Tordera 08490 Tordera, Aragó 9 cessió ús Ajuntament de Tordera
Magatzem de Blanes 17300 Blanes, Primer de maig,9 de lloguer
Solar Calella, «El Raig» propietat
Casa 08370 Calella, carrer Sant Jaume, 361 213 219 propietat
Casa 08370 Calella, carrer Sant Jaume, 363 218 212 propietat
Part posterior de les dues cases Carrer Valeri de Saleta, 14-16 llogat a Aqualia
Apartament 08370 Calella, carrer Sant Jaume, 90, esc C, 2a 3er 7.746 2.426 propietat
Apartament 08397 Pineda de mar, Passeig Costa Brava, 69, 4, 1er 2.382 432 propietat

Subvencions i ajuts

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, donada la seva naturalesa, no atorga subvencions ni ajuts públic, de manera que no és possible disposar d’aquesta informació.

Recursos humans

Marc laboral

Els centres de la Corporació, excepte l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, es regeixen pel marc laboral que marca el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Mentre que l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes es regeix pel VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas. Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.

Plantilla

A la Corporació hi treballen més de 1.800 persones distribuïdes en les categories que marca la següent taula.

Administratius 254
Professionals de Treball Socials 18
Auxiliar d’infermeria 451
Portalliteres 40
Diplomats d’infermeria i altres diplomats sanitaris 609
Personal mèdic 419
Oficis (personal de logística i serveis generals) 7
TES FP-2 (tècnics de radiologia i laboratori) 62

Convocatòries

Relacions sindicals

 • President: Josep Garcia Davila
  (sindicat Amb TU)
 • Secretària: Sandra Briz Godino
  (sindicat SATSE)
 • Portaveu: Salvador Tornay Alarcón
  (sindicat SATSE)
 • Delegats Prevenció:
  Miriam Roldán Pérez (SATSE)
  Cristina Gallent Martin (USAE)
  Esther Caraballo Prieto (CCOO)
  Raúl Reca Gómez (USAE)
 • Membres AMB TU:
  Edgar Felip Diaz
  Elena Molina Gallego
  Juan José Contreras Ramos
  Dani Rello
  Olga Rull
  Xavier Bataller
 • Membres METGES CATALUNYA:
  Mauricio Castellanos
  Núria López
  Agnès Rivera
  Claudia Limón
  Susanna Bello
 • Membres SATSE:
  Rosa Prat
  Carmen Luna
 • Membres USAE:
  Rosa Manzano Quintanilla
  Teresa Del Arco
  Verònica Quiros
 • President: Maria Jove
  (CCOO)
 • Secretari: Albert Garcia Angulo
 • Delegats Prevenció:
  Maribel Campos (CCOO)
  Patricia Timoneda (FAPIC)
  José Miguel Sillero Montalbán (Metges de Catalunya)
  Tura Marré (SATSE).
 • Membres CCOO:
  Alberto Garcia Angulo
  Begoña Ibars Plana
  Mimo Jalich Hammu
  Laura Ortega Guillem
  Begoña Pérez Blazquez
  Marina Saavedra Montes
  Juan Carlos Velasco Gilabert.
 • Membres FAPIC:
  Jordi Correa
 • Membres METGES CATALUNYA:
  Susana Cuadrado
  Ubald Gutierrez
  Sara López García
  Ricard Terradas Cumulat
 • Membres SATSE:
  Mireia Ballesta Torrent
  Imma Barrera
  Raquel Faus
  Cristina Picó Garcia
  Teresa Poch Martí
 • Membres USAE:
  Sandra Duque
  Mar Morilla Martinez
  Marta Rius
 • President:Sònia Sanchez Ortiz
  (CATAC)
 • Secretària: Cristina Giralt Colome
  (CATAC)
 • Delegats Prevenció:
  Pilar Ruiz
  (UGT)
 • Membres UGT:
  Àngels Rubio
  Noelia Prieto
 • Membres CATAC:
  Pilar Pérez
  Laia Luque
 • President:Sònia Sanchez Ortiz
  (CATAC)
 • Secretària: Cristina Giralt Colome
  (CATAC)
 • Delegats Prevenció:
  Pilar Ruiz
  (UGT)
 • Membres UGT:
  Àngels Rubio
  Noelia Prieto
 • Membres CATAC:
  Pilar Pérez
  Laia Luque
 • President: Eva Coll
  (SASTSE)
 • Secretària: Cristina Garrés
  (SATSE)
 • Delegats Prevenció:Santiago Medina
  (SATSE)
 • Membres SATSE:
  Milagros Alcaide
 • Membres CCOO:
  Núria Puig Gabin
  Imma Aguilar Mesa

Contractació pública

La contractació pública de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (contractes, contractes menors i encàrrecs de gestió) la podeu consultar a continuació.

Unitat d’informació

La Unitat d’Informació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva està adscrita a la Unitat de Contractació i Concursos.

D’acord amb la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació institucional, econòmica o estadística de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Si no heu pogut trobar a través d’aquest Portal de la Transparència la informació que buscàveu la podeu sol·licitar clicant al botó de “Vull sol·licitar Informació pública”.
Accesibilidad
X