Loading...
Buscar

Associació de Facultatius Sènior

Associació de Facultatius Sènior

Associació de Facultatius Sènior de la Corporació

La Junta Directiva de l’Associació de Facultatius Sènior de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (AFS-CSMS) vol animar a tots els companys i companyes de la CSMS que estiguin arribant a l’edat de jubilació a incorporar-s’hi com a membres numeraris. Els facultatius que gaudeixin d’una situació de jubilació parcial també poden formar part de l’associació, com a membres no numeraris, i esdevindran membres numeraris un cop acreditin la seva condició de plena jubilació davant la Junta Directiva de l’entitat.

Molts facultatius que han dedicat la seva vida professional als hospitals, CAP o centres sociosanitaris de l’organització, l’endemà de la seva jubilació volen continuar aportant coneixements, idees, i ajudar en la mesura del possible a la institució, i mantenir una actualització científica i relació continuada amb aquesta. També volen continuar mantenint el contacte amb els companys que, com ells, han deixat l’activitat professional activa i per aquests motius, es va constituir l’Associació de Facultatius Sènior de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Quins perfils professionals s’hi poden associar?

S’entén per facultatiu de la Corporació de Salut Maresme i la Selva els professionals següents: metge, metgessa, farmacèutic/a, biòleg/a, químic/a, psicòleg/a i que hagin exercit la seva professió en qualsevol centre de l’organització.

Com fer-ho per associar-se?

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva -acreditant el compliment dels requisits per ser membre de l’associació-, que prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

La sol·licitiud cal fer-la mitjançant el correu electrònic seniorscsms2019@gmail.com

Finalitats de l’associació

  1. Propiciar la continuïtat de la relació i la col·laboració voluntària i altruista dels seus associats amb la Corporació.
  2. Aprofitar l’experiència clínica, docent i investigadora i de gestió mèdica i administrativa d’aquells socis que els òrgans de gestió de Corporació considerin oportú.
  3. Tenir presència amb un representant a la Junta Facultativa.
  4. Mantenir els vincles d’amistat i col·laboració entre tots els associats.
  5. Organització d’activitats lúdiques i culturals per als seus associats.
  6. Ser un vehicle de comunicació i intercanvi entre la Secció de Metges Sènior del Col·legi de Metges de Barcelona i del Col·legi de Metges de Girona per:
    1. Disposar de l’ajut de companys en actiu als centres de la Corporació per qualsevol necessitat assistencial que puguin precisar els associats i les seves famílies.
    2. Programa de Protecció Social. Vol promoure el benestar i la qualitat de vida dels metges i els seus famílies especialment davant de qualsevol contingència que posi en qüestió la seva autonomia personal i familiar derivada de situacions vinculades a problemes de salut i/o socials. Pretén especialment ajudar a obtenir als metges el màxim benestar i qualitat de vida possibles amb la perspectiva d’encarar la seva darrera etapa professional i la jubilació.
Accesibilidad
X