Loading...
Buscar

Equips d’Atenció Domiciliària PADES

Es dona atenció a uns 350 pacients per any, dels quals el 45% moren a casa seva amb el suport d'aquest equip.

Els equips PADES són equips especialitzats, formats principalment per metges/ses, infermers/res i treballadors/res socials, que ofereixen assessorament i suport als professionals de l’atenció primària en l’atenció a pacients amb necessitats pal·liatives o malalties cròniques avançades que es beneficien de la interdisciplinarietat i l’especialització d’aquests equips. A més de realitzar atenció directa, orientada al control de símptomes, confort i benestar de la persona malalta i el seu entorn cuidador, tenen un paper important en la gestió de casos complexes, en la coordinació de recursos entre nivells assistencials i també en la formació a professionals de la xarxa d’atenció primària en matèria de cures pal·liatives i atenció a la complexitat al final de la vida.

El PADES ofereix suport a tota l’àrea de referència de la Corporació, incloent-hi totes les àrees bàsiques de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Aquests equips gestionen i coordinen el Servei de Suport Immediat a Domicili per a pacients en situació de malaltia avançada (SSID) i també donen suport a l’atenció al dol de forma especialitzada.

Es dona atenció a uns 350 pacients per any, dels quals el 45% moren a casa seva amb el suport d’aquest equip.

Accesibilidad
X