Loading...
Buscar

Unitat de Salut Pública

La Unitat de Salut Pública de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va crear l’any 2005 amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de diferents ajuntaments, ajudant a definir les línies de gestió dels serveis de salut pública en l’àmbit municipal.

La Unitat presta un servei de complementarietat en el desenvolupament de les competències municipals de salut pública, en matèria de protecció de la salut (seguretat alimentària i sanitat ambiental).

El treball que es fa als municipis es formalitza a través d’un contracte administratiu amb els ajuntaments a fi i efecte de prestar una cartera de serveis específica, en funció de les necessitats municipals i d’acord amb les seves prioritats.

Cartera de serveis

Activitats tècniques

Les activitats tècniques es poden portar a terme mitjançant campanyes, programes de vigilància i control, denúncies, inici d’una activitat o canvi de nom i sol·licituds d’informes.

Inspeccions i controls sanitaris de:

 • Establiments de restauració col·lectiva comercial
 • Establiments minoristes d’alimentació
 • Activitats de tatuatge, pírcing i micropigmentació
 • Piscines d’ús públic
 • Equipaments públics i llocs habitats

Informes sanitaris per:

 • Inscripció en el registre d’establiments minoristes d’alimentació i d’altres de l’àmbit de la seguretat alimentària
 • Auditoria dels sistemes d’autocontrol
 • Avaluació de projectes
 • Previ al funcionament, inici o remodelació d'establiments, instal·lacions i serveis en activitats de l'àmbit de la protecció de la salut, quan sigui preceptiu per la normativa vigent

Activitats d'assessorament

Documents d’anàlisi i planificació:

 • Documents normalitzats per a la prestació de la cartera de serveis
 • Censos sanitaris municipals d’activitats
 • Amb relació a la gestió dels riscos per a la salut i projectes en matèria de protecció
 • Programa de Seguretat Alimentària Municipal
 • Indicadors dels Cercles de Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària de la Diputació de Barcelona i d’altres en matèria de protecció de la salut
 • Anàlisis de dades dels programes realitzats i memòria anual d’activitats

Coordinació, cooperació i enllaç:

 • Altres sectors o departaments de l’administració local
 • Altres administracions i entitats sanitàries municipals i supramunicipals
 • Grups de treball, comissions i xarxes interinstitucionals
 • Informació i assessorament en matèria de protecció de la salut als ciutadans, operadors econòmics, oficines tècniques i gremis o associacions professionals

Responsable

 • Coordinador de la Unitat de Salut Pública:
  Òscar Rus

On es troba el servei

 • Hospital de Calella

  Oficina de Turisme de Calella
Accesibilidad
X