Loading...
Buscar

Serveis d’Atenció Primària

La Medicina i la Infermeria de Família i Comunitària són la base de l’Atenció Primària, que és la primera porta d’entrada dels ciutadans al sistema sanitari, i per tant, el nivell assistencial més proper a les persones.

Una de les principals característiques d’aquest servei és l’atenció integral que s’ofereix als ciutadans. No només es té en compte el diagnòstic i tractament, o la coordinació amb la resta d’especialistes i el posterior seguiment dels pacients, sinó que també es fa una important tasca de prevenció i promoció de la salut mitjançant la implantació de diferents programes marcats pel Departament de Salut.

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva comptem amb tres àrees bàsiques de salut (ABS) Calella, Malgrat-Palafolls i Lloret-Tossa. En cadascun dels centres de primària hi treballa un equip multidisciplinari format per personal de Medicina de Família, Infermeria, Pediatria, Odontologia i Psicologia, que permeten garantir una atenció global.

Medicina i Infermeria familiar i comunitària

La infermeria a l’Atenció Primària

La infermeria té un paper molt destacat en aquesta primera porta d’entrada al sistema de salut. En aquest sentit ens trobem:

 • Proporciona les cures necessàries als infants des del naixement i fins a l’adolescència en totes les seves etapes, també fa una tasca important per a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties.
 • Realitza el seguiment dels pacients crònics després que hagin rebut l’alta del centre hospitalari. Ofereix un model d’atenció compartida, integrada o proactiva.
 • Busca millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els serveis de salut comunitària presents en el territori i els centres educatius. En aquest sentit, s’ofereix un programa de consulta oberta on la infermera es desplaça a les escoles per una millor accessibilitat dels joves amb garanties de privacitat i confidencialitat.
 • Porta a terme diferents iniciatives comunitàries amb l’objectiu de millorar la salut de les persones. Per això s’elaboren programes per l’educació de la salut conjuntament amb la ciutadania i altres dispositius socials i educatius. Es compta amb diferents programes com el Pas a Pas per promoure l’activitat física, tallers per promoure la salut alimentària, la higiene de mans o grups de fibromialgia.

Els serveis oferts des de l’Atenció Primària

Altres serveis

Els serveis descrits a continuació no s’ofereixen directament des dels centres d’atenció primària de la Corporació, sinó que se’n facilita l’accés en el cas que un pacient ho requereixi.

Què és la Unitat Trànsit de Girona?

La Unitat Trànsit és un servei centrat en atendre i acompanyar la persona trans* i si cal al seu entorn en el procés de transició cap a la identitat sentida, amb un enfocament multidisciplinari i d’arrel comunitari centrat en les necessitats i les expectatives de la persona trans* i fonamentat en la seva autonomia i en un procés de decisió compartida amb el professional de la salut.

La Unitat dona servei a tota la Regió Sanitària Girona. Ofereix assistència tots els dijous des de les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) al centre de salut Güell de Girona (carrer Mossèn Joan Pons, 6).

Els professionals que integren la unitat són professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores. S’incorporaran a l’equip metges de família, i en cas de necessitat altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, otorinolaringologia, rehabilitació, etc.

*El terme trans engloba totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa. Aquesta diversitat s’expressa afegint un asterisc a la paraula trans.

Com accedir-hi?

L’accés a la Unitat Trànsit de la Regió Sanitària Girona es podrà fer seguint dues vies:

 • Per derivació directa dels metges de família o els pediatres d’atenció primària, ja sigui a sol·licitud de la persona trans* o, en cas de menors d’edat, dels pares o tutors legals.
 • Enviant un correu electrònic transit.girona.ics@gencat.cat demanant l’accés a la Unitat i on s’adjuntaran les dades de la targeta sanitària.

Com serà el procés?

En la primera visita es realitzarà una entrevista que té per objectiu recollir la informació del cas concret per tal de poder definir el millor acompanyament i assessorament, tenint en compte l’edat, situació personal i l’entorn de la persona. A partir d’aquí, s’informaran de les diferents opcions a seguir i, seguint les necessitats i voluntats de cada cas, es farà un seguiment i acompanyament molt personalitzat.

Els professionals ajustaran la seva assistència a les necessitats i voluntat de la persona trans*: oferiran acompanyament psicoterapèutic sempre que ho sol·licitin de forma voluntària, iniciaran preparats hormonals quan calgui, derivaran a les persones trans* als centres hospitalaris de referència per a ser intervingudes quirúrgicament quan ho desitgin, etc… També es redactaran els informes mèdics necessaris per llei per a diferents àmbits administratius  i tota mena d’informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el seu gènere sentit.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, aquestes es podran realitzar a partir dels 16 anys. Cal tenir present que no hi ha cap cirurgia necessària des del punt de vista clínic en cap procés de transició. Si la persona trans* manifesta el seu desig d’operar-se d’algun dels procediments involucrats en el procés de transició, des de la Unitat Transit s’informarà dels passos a seguir i es faran les gestions oportunes.

Una part important del procés serà l’acompanyament psicològic, per tal de facilitar l’autoacceptació del gènere sentit, apoderar la persona i evitar l’aïllament social. Aquest suport psicològic podrà ser individual i/o grupal, i pot fer-se extensiu al seu entorn més proper.

Des del treball social sanitari s’intervé també en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició o posteriorment. Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d’intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l’atenció social, és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d’alternatives i suports.

Caretell Unitat Trànsit Girona

Responsables

 • Direcció d’Atenció Primària a la Corporació:
  Dra. Imma Morató

ABS Calella

 • Directora:
  Dra. Susanna Curós
 • Cap d’Infermeria:
  Laura Hernández

ABS Malgrat – Palafolls

 • Directora:
  Dra. Ester Tarradas
 • Cap d’Infermeria:
  Laura Hernández

ABS Lloret – Tossa

 • Directora:
  Dra. Cristina Castellà
 • Cap d’Infermeria:
  Raquel Garreta

On puc trobar els serveis d’Atenció Primària

Accesibilidad
X